Personas datu apstrādes politika pretendentu atlases procesos

Pārzinis: SIA CREDITREFORM LATVIJA, reģistrācijas Nr.40003255604, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, tel. 67501030; personāldaļas e-pasts: personals@creditreform.lv

Personas datu apstrāde saistībā ar personāla atlasi var tikt veikta sekojošiem mērķiem:

Tiesiskie pamati personas datu apstrādei:

Jautājumos par personas datu apstrādi ar mums iespējams sazināties, izmantojot iepriekš norādītos saziņas līdzekļus vai rakstot uz e-pastu: datuaizsardzība@creditreform.lv

SIA CREDITREFORM LATVIJA spēkā esošā tiesiskā regulējuma ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un tehniskos un organizatoriskos pasākumus to aizsardzībai no neatļautas piekļuves vai citādas nelikumīgas apstrādes.

Personas datu iespējamie saņēmēji tikai nepieciešamajā apjomā ir un tikai nepieciešamības gadījumā var būt SIA CREDITREFORM LATVIJA ārpakalpojumu grāmatveži, personāla atlases kompānijas, auditori, konsultanti, IT infrastruktūras uzturētājs, turklāt tikai nepieciešamajā apjomā un tikai nepieciešamības gadījumā. SIA CREDITREFORM LATVIJA var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

Personas dati netiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ).

SIA CREDITREFORM LATVIJA glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, SIA CREDITREFORM LATVIJA ņem vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, kā arī datu subjekta piekrišanas gadījumā tā norādījumus un SIA CREDITREFORM LATVIJA leģitīmās intereses. Vispārīgā gadījumā pretendentu datu glabāšanas termiņš ir līdz 6 mēnešiem pēc amata konkursa noslēguma.

Datu subjektam ir tiesības īstenot savas datu subjekta tiesības saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15.pantu - tiesības piekļūt personas datiem, pieteikt labojumu un iebilst pret apstrādi.

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Creditreform veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām Jūs vērsties pie mums. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu aizsardzības uzraudzības iestādei.