Videonovērošana 5.stāva telpās

1. Videonovērošanas mērķis (nolūks)

SIA Creditreform Latvija un AS CREFO Birojs veic videonovērošanu noziedzīgu nodarījumu un pārkāpumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, sabiedrības, darbinieku drošības un personām vitāli svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības aizsardzībai.

2. Videonovērošanas vietas

Tiek filmētas tikai publiski pieejamas vietas uzņēmumu telpās Rīgā, Skanstes ielas 50 piektajā stāvā - ieejas daļa, koplietošanas gaiteņi un telpas.

3. Pārziņi

SIA “Creditreform Latvija”, reģistrācijas numurs: 40003255604, adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Tālr.67501030, e-pasts: office@creditreform.lv. un AS CREFO Birojs, reģistrācijas numurs: 40103947718, adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, tālr.67339050, e-pasts: birojs@crefobirojs.lv.

4. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

e-pasts: datuaizsardziba@creditreform.lv; datuaizsardziba@crefobirojs.lv.

5. Tiesiskais pamats

Pārziņu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 6.panta “f”apakšpunkts).

6. Datu saņēmēji

Nepieciešamības gadījumā – valsts tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, izmeklēšanas iestādes, tiesas u.tml.)

7. Datu nodošana uz trešajām valstīm

Nav paredzēta.

8. Videonovērošanā fiksēto datu glabāšanas ilgums:

Videoierakstu saglabāšanas periods ir ierobežots, un tas ir aptuveni viens mēnesis.

9. Datu drošība

Videonovērošanas ierakstā iegūtie dati tiek glabāti tā, lai tiem nepiekļūtu trešās personas. Videonovērošanas ierakstiem netiek veidotas rezerves kopijas un dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, ja informāciju nepieciešams nodot tiesībsargājošām institūcijām vai tml.).

10. Datu subjektu tiesības

Ikvienam datu subjektam ir tiesības zināt, ka to novēro. Liftā un pie ieejām uzņēmumu telpās, ir izvietota informatīva zīme. Zīme satur informāciju par videonovērošanas veikšanu, tās veicējiem (Pārziņiem, to juridisko adresi, Pārziņu kontaktinformāciju), videonovērošanas mērķi un iespējām iegūt papildus informāciju. Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt datus no videonovērošanas ierakstiem, taču tikai tādus, kas attiecas uz pašu pieprasītāju. Saistībā ar jautājumiem par videonovērošanā veikto personas datu apstrādi datu subjekti var vērsties pie Pārziņiem un datu aizsardzības speciālista. Par prettiesisku un nelikumīgu personas datu apstrādi datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050).