Izziņu cenrādis
Tiek piemērota maksa par atsevišķiem SIA "Creditreform Latvija" sniegtajiem pakalpojumiem. Pakalpojumus un cenrādi fiziskām personām.
PAKALPOJUMS MAKSA PAR PAKALPOJUMU, EUR
(tai skaitā PVN)
Izziņa par parāda apmēru 10.00
Izziņa ar apliecinājumu par saistību izpildi 7.00
Dokumentu kopiju izsniegšana, kuri apstiprina parāda esamību un tā apmēru, un kuriem ir jābūt patērētāja rīcībā 5.00
Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšana (par 1 dokumentu) 3.00

Pirms pakalpojuma pieteikšanas, pieteicējam ir jāveic maksājums cenrādī norādītajā apmērā.

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

SIA CREDITREFORM LATVIJA
Reģ.nr.: 40003255604
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT RIKOLV2X
Konta nr.: LV60RIKO0002930152424
Maksājuma mērķis: vārds, uzvārds, personas kods, par kādu pakalpojumu tiek veikts maksājums.

Jautājumu un/vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA "Creditreform Latvija", zvanot uz tālruņa numuru +371 67501390 vai ierodoties SIA "Creditreform Latvija" birojā Skanstes ielā 50, Rīga, LV-1013, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00. Tālrunis parādniekiem, privātpersonām, kuru saistības cedētas Creditreform - 67491193.