Rekvizīti apmaksai

Parādniekiem, privātpersonām:

Saņēmējs: Creditreform Latvija SIA, PVN Nr.40003255604
Banka: AS Swedbank SWIFT kods: HABA LV 22
Konta nr: LV78HABA0551008299582
Maksājuma mērķis: Inkasso nr.

Parādniekiem, privātpersonām, kuru saistības cedētas Creditreform:

Saņēmējs: Creditreform Latvija SIA, PVN Nr.40003255604
Banka: AS Swedbank SWIFT kods: HABA LV 22
Konta nr: LV76HABA0551043702678
Maksājuma mērķis: Inkasso nr.

Izziņu un dokumentu pieprasījumu apmaksa:

Saņēmējs: Creditreform Latvija SIA, PVN Nr.40003255604
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT RIKOLV2X
Konta nr. LV60RIKO0002930152424
Maksājuma mērķis: vārds, uzvārds, personas kods, par kādu pakalpojumu tiek veikts maksājums.
Pakalpojumu cenrādis

Veicot maksājumu caur AS SWEDBANK un AS Citadele banka internetbankām, iesakām Jums izvēlēties definēto maksājumu.